Стамбени објекти – Опегард, Осло, Норвешка

Стамбени објекти - Опегард, Осло, Норвешка

Тип објектa Стамбени објекти

Локацијa Опегард, Осло, Норвешка

Година извођења 2015

Категорија радовa Кровопокривачки радови

Материјали Челични пластифицирани бојени лим